TIN TỨC
  • Banner

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Nói một cách đơn giản Dịch vụ hỗ trợ là những chức năng của tổ chức không tạo ra hoạt động kinh doanh chính. Dịch vụ hỗ trợ cung cấp hỗ trợ nội bộ cho hoạt động kinh doanh chính của tổ chức. Nói chung HR, Finance, Logistics, Admin và IT là các dịch vụ hỗ trợ và câu lạc bộ cùng nhau.

Có 1 sản phẩm

Hiển thị 1-1 of 1 mặt hàng
Bộ lọc chủ động

Follow us on Facebook